ความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

นโยบายของรัฐบาลในการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำการเข้าถึงแบบดิจิทัลและโอกาสทางดิจิตอลไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลโดยการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ที่มีบริการด้านโทรคมนาคมไม่เพียงพอหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการค้าไม่สูงหรือต่ำ

เราอาจจะเป็นพยานขึ้นในอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสถาบันและสังคม ผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะร่วมมือกันและทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องไซเบอร์สเปซและสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน เราได้พัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสนับสนุนที่สำคัญ ๆ เช่นเครือข่ายใยแก้วนำแสงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ