คาทอลิกจีนออกบวชด้วยความเห็นชอบของสมเด็จพระสันตะปาปา

อธิการได้รับแต่งตั้งจากพระพรของทั้งสมเด็จพระสันตะปาปาและรัฐจีนเป็นครั้งแรกภายใต้ข้อตกลงใหม่ องค์กรทางศาสนาในประเทศจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐซึ่งนำไปสู่แนววาติกันมานานหลายทศวรรษ แต่ตกลงกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้วาติกันพูดในที่ที่บาทหลวงแต่งตั้งโดยคริสตจักรของรัฐ เหยาชุนได้รับมอบอำนาจจากสมเด็จพระสันตะปาปาให้ดำรงตำแหน่งบิชอป

ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในของจีนประเทศนี้เป็นบ้านของชาวคาทอลิกประมาณ 12 ล้านคนซึ่งแยกระหว่างสมาคมคาทอลิกผู้รักชาติจีนและโบสถ์ใต้ดินที่จงรักภักดีต่อนครวาติกัน สมาชิกของคริสตจักรใต้ดินได้รับการยอมรับอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะที่สมาชิกของคริสตจักรของรัฐได้ปฏิเสธ ความสัมพันธ์ระหว่าง Holy See และ Beijing นั้นเกิดจากความขัดแย้งตั้งแต่ปี 1950