ปฏิรูปตร.เสนอตั้งกองทุนหนุนกิจการรักษาความสงบ

กก.ปฏิรูปตำรวจเสนอตั้งกองทุนหนุนกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดและกทม. รับเงินบริจาคจากเอกชนอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ลดเหลื่อมล้ำ ใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้ข้อสรุปภาพรวมการปฏิรูปตำรวจแล้วและจะประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ก่อนนำข้อเสนอส่งรัฐบาล โดยในวันนี้ (21 มี.ค.) ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือสถานีตำรวจเป็นผู้จัดทำโครงการ ที่มาของเงินกองทุนดังกล่าวจากเงินงบประมาณส่วนหนึ่งและขอรับการสนับสนุนจากองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น เงินบริจาคจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

“ที่ผ่านมาเกิดความเหลื่อมล้ำและการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน เป็นเพียงการขอความช่วยเหลือโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงเห็นว่าควรทำให้เป็นระบบอย่างมีรูปธรรม และโปร่งใส โดยในกรณีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะบริจาคสมทบเข้ากองทุน ควรมีระบบจูงใจ เช่น การได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ตามข้อเสนอนี้ จะต้องประสานกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ และเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนได้ รวมทั้งจะต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลของกองทุนและการบริหารงานไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอให้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการให้มีผลจัดตั้งเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป” นายมานิจ กล่าว.-สำนักข่าวไทย