รพ.ปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต

การช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายในระยะเร่งด่วน ได้มอบให้โรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือดชั่วคราวในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและเศรษฐานะพร้อมวางแผนเพิ่มรอบบริการ หรือขยายเครื่องฟอกเลือดเพิ่มเบื้องต้น คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้เกือบ 20 คน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีประสานส่งผู้ป่วยให้กลับไปรับบริการที่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจตามภูมิลำเนา

นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ประสานกับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายที่เข้ารับบริการฟอกเลือด เนื่องจากโรงพยาบาลได้หยุดบริการชั่วคราวและอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายในระยะเร่งด่วน ได้มอบให้โรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือดชั่วคราวในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและเศรษฐานะพร้อมวางแผนเพิ่มรอบบริการ หรือขยายเครื่องฟอกเลือดเพิ่มเบื้องต้น คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้เกือบ 20 คน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีประสานส่งผู้ป่วยให้กลับไปรับบริการที่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจตามภูมิลำเนา เช่น โรงพยาบาลสิโรรส โรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ. ยะลา ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางจังหวัดปัตตานี เตรียมเปิดหน่วยฟอกไตเพิ่มที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์อีก 12 เตียง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอีก 8 เตียงภายใน 4 เดือน ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือด 16 เครื่องต่อวัน มีผู้ป่วยรับบริการประจำ 26 รายต่อวัน นอกจากนี้ ยังให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปัตตานีอีก 6 รายต่อวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth