เร่งร่างยุทธศาสตร์ด้านมั่นคง เน้นประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านมั่นคงเร่งเดินหน้าสรุปร่างยุทธศาสตร์หลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 4 ภาคเตรียมเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่เดือนเม.ย.นี้ เน้นประชาชนมีความมั่นคงทุกมิติ มีส่วนร่วมแก้ปัญหา

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยจะเน้นความมั่นคงทุกระดับและทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการกำหนดเป้าหมายชัดเจน เน้นเรื่อง 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ ทั้งองค์กรภาครัฐ และไม่ใช่ภาครัฐ และ5.พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ รวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

พล.อ.วรพงษ์ กล่าวว่า การดำเนินยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับประชาชนในมิติต่าง ๆ แต่จะเน้นประเด็นหลัก 2 เรื่อง คือ การรักษาความสงบ และต้องทำให้คนรับรู้ได้ว่าแนวคิดด้านความมั่นคงเป็นเรื่องของทุกคน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้คนมีความมั่นคงก่อน โดยมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนเรื่องความรักความสามัคคีของคนในชาติเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะต้องการทำให้คนเข้มแข็ง ให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมแก้ปัญหาความมั่นคง ซึ่งต้องทำแบบบูรณาการ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยเน้นที่อะไรขาดก็เติมส่วนนั้น ๆ ให้ทุกคนพร้อมแก้ปัญหา ต้องมองภาพใหญ่ระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้กลไกการติดตาม เฝ้าระวังต่างๆ มีความสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

“เรื่องการรักษาความสงบของประเทศ เปรียบเหมือนทะเลสงบ ถามว่าสงบระดับไหนคือสงบในระดับที่เรือทุกลำไม่ว่าเรือเล็กหรือเรือใหญ่สามารถออกทะเลไปหาปลาได้ และตอบโจทย์ประเทศมั่งคั่ง ประชาชนมีความสุข ซึ่งการทำให้สภาพแวดล้อมสงบ รัฐบาลต้องเป็นผู้นำในการบริหารประเทศให้มั่นคง ประชาชนมีความสุข เป้าหมายใน 20 ปีข้างหน้า จะทยอยพัฒนาทีละขั้น โดยเริ่มจากเสริมสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ และเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดของประเทศชาติ” พล.อ.วรพงษ์ กล่าว

ส่วนความคืบหน้าของร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พล.อ.วรพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา รวบรวม นำความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 4 ภาค มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในขั้นต่อไปในเดือนเมษายนนี้.-สำนักข่าวไทย